باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

انتخاب پدر و مادر صالح، غذایی که طفل خورانده میشود، شرایط و رفتار مادر در دوران بارداری، نامگذاری کودک، چگونگی تأمین نیازهای جسمی و روحی، توجه به شخصیت فرزند، نحوهی گزینش دوستان، شیوهی تشویق و تنبیه و دهها عامل دیگر از جمله مسائلی است که در حالات، ویژگیهای شخصیتی، خلقوخوی و خصلتهای آیندهی کودک تأثیر گذاشته و انتخابهای وی را در مسیر زندگی رقم میزند. خانه و خانواده نخستین محیطی است که انسان را تحت تأثیر فضا، روابط و مناسبات خود قرار میدهد. دوران کودکی (تا زیر هفت سال) دورانی است که باید کودک آزاد گذاشته شود و نباید برای او امر و نهی متناسب با بزرگسالان ایجاد شود. او نقش بیشتری در سلامت روان و رشد و تربیت کودک دارد؛ چرا که نخستین رابطهی مستقیم کودک با مادر است؛ بنا بر این، وظیفهی مادر در برابر کودک بیشتر و سنگینتر است. خود محیط عبارتست از مجموعه ی عواملی که چیزی را احاطه نمایند، بنابر این محیط انسان مرکب از چیزهائی است که افراد را فرا گرفته و آنان را احاط کرده است. آنچه که کودک از مادر میشنود، غیر از آن چیزی است که از معلم میشنود.

کودکان بیشتر از افراد بزرگتر تحت تأثیر قــــــرارمیگیرند، چراکه بزرگترها قادرند بین بعضی امور و کارها امتیاز و فرقی قائل شوند در صورتی که کودک به دلیل عدم علم کافی و بدون مطالعه و ارزیابی از تمام اعمال و رفتار و گفتار معلم، الگوبرداری می نماید؛ کودک به درستی یا نادرستی، خوب یا بد، نفع یا ضررگفتار و کــــردار معلـــم نمی اندیشد، بلکه فقط برای او مهم این است که اعمال، گفتارها و رفتارها را به عنوان یک قانون حتمی بپذیرد. کودک از تمام گرایشها و محرکهای درون خانواده تأثیر میپذیرد و رفتار او به تبع رفتار خانواده شکل میگیرد. رشد جسمانی کودک تحت تأثیر محیط خانوادگی و مسائل مختلف زندگی خانوادگی است. خانواده اولین محیط تعلیم، تربیت و رشد فضایل اخلاقی کودک است و سنگ بنای اخلاق در آنجا نهاده میشود که در آن نقش مادر از دیگران پررنگتر است. اما سوال اینجا است که این شیوه تربیتی از چه زمانی باید شروع شود ؟ شرایط تربیتی خانواده به عنوان اولین عامل تربیت، زمانی قادر به ایفای نقش خود خواهد بود که حداقل برخی از ویژگیهای زیر در آن مشاهده شود. نه اینکه هر کاری بکنند بلکه بروند بازی کنند؛ و ما معتقدیم و باور داریم که بازی، یکی از مهمترین ابزار تربیتی برای فرزندان محسوب میشود.

نه تنها والدین احساس نزدیکی به یکدیگر دارند بلکه می توانند عشق خود را زنده نگه دارند و راه های آرامش و تفریح پیدا کنند. ۷- خانه به خوابگاه تبدیل نشود، بلکه محلی برای برقراری توسعه و تعمیق ارتباطهای درون خانواده باشد. از نظر صاحبنظران، خانواده اولین و مهمترین محیطی است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا میکند. استفادهی نابهجا از آنتیبیوتیکها ممکن است موجب مشکلات پزشکی برای فرزندتان شود و احتمال ایجاد گونههای میکروبی مقاوم به درمان را بالا ببرد. یکی از روشها این است که ما آن آداب دینی و آداب اعتقادی را به صورت مستقیم ولی بر اساس فهم فرزندانمان به آنها انتقال بدهیم. دربارة محنی «خطی» إذا تعمّد ما نهی عنه فهو خاطیء و أخطأ إذا آراد الصواب فصار إلی غیره؛ خاطیء کسی است که مرتکب اشتباه عمدی می شود؛ اما فخطیء کسی است که قصد خطا ندارد؛ اما بی اختیار و سهوی از او سر می زند». در این سنین، تنبیه زیاد، کودک را غیرفعال و غیرکنجکاو می سازد و زمینه را برای بسیاری از مشکلات رفتاری او در آینده فراهم می آورد. دامن مادر بزرگترین مدرسهای است که کودک در آنجا تربیت میشود. كسي كه دختر بچه خود را شادمان كند مانند كسي است كه بندهاي را از فرزندان (حضرت) اسماعيل، آزاد كرده باشد، و آن كس كه پسر بچه خود را مسرور و ديده او را روشن كند مانند كسي است كه از خوف خدا گريسته باشد.

در حالی که اگر حضانت فرزند برای زن تکلیفآور و طولانی مدت باشد، چه بسا دیگر نتواند موفق به ازدواج مجدد گردد و شکست او در زندگی نخستین، به ناکامی همیشگی او مبدل شود؛ زیرا بسیاری از مردان مایل به حضور فرزند دیگری در خانه خود نیستند. میگوییم بله خب اگر کسی آقا باشد، سید باشد، هر کاری دلش میخواهد انجام میدهد؟ میگوییم چه روایتی؟ میگویند آن روایتی که حضرت فرمودند هفت سال اول، فرزندان سید و آقا هستند. در حالی که وقتی بحثی مثل تربیت مطرح میشود میگوییم نه فرزند از همان لحظهای که در رحم مادر شکل میگیرد، مادر باید برای او برنامه تربیتی داشته باشد و ما در روایات هم نداریم که بچه را رها کن تا هر کاری دلش میخواهد انجام دهد. درس تربیت فرزند مباحثی پیرامون تربیت فرزند اسلامی است. یکی از روشهای دستیابی به اهداف تربیتی، روشهای تربیتی به کار رفته توسط والدین (تربیت غیر رسمی) است و پدر و مادر میتوانند در به کارگیری این روشها خلاقیت داشته باشند. تربیت فرزند چه پسر و چه دختر با مسائل و مشکلات خاص خود همراه است و توجه به این موضوع و به کارگیری روش های درست از طریق بالابردن آگاهی کم ترین کاری است که یک والدین موظف اند انجام دهند آنان بهشدت مسئول اند چراکه قرار است یک انسان را به جامعه تحویل دهند.

دیدگاهتان را بنویسید